بیلت

بیلتها با ساختاری یکنواخت و دارا بودن سطحی نرم در 2 واحد خط ریخته گری مداوم افقی بنا به درخواست مشتری از قطر 100 تا 254 میلمتر قابل تولید می باشند. بیلتها با ساختاری یکنواخت و دارا بودن سطحی نرم در 2 واحد خط ریخته گری مداوم افقی بنا به درخواست مشتری از قطر 100 تا 254 میلمتر قابل تولید می باشند.تولید ما مطابق با استانداردهای اروپا (EN) و استانداردهای آمریکا(ASTM) می باشد. استانداردهای خاص و تقاضاهای آلیاژ دریافتی از مشتری توسط واحدهای مربوطه آزمایش و تولید می گردند.علاوه بر برنج سرب دار سنتی، بیلت عاری از سرب اکوبرنج که از اثرات مضر سرب تسویه گردیده نیز تولید می گردد. سیلیسیوم که جایگزین سرب می باشد، کلیه خصوصیات مکانیکی و فیزیکی برنج سنتی بدون هیچگونه آسیب به محیط را داراست.