فدرالوی (فاقد سرب)

در فدرالوی بیسموت بجای سرب قرار گرفته که زمینه حداکثر استحکام فشار و خواص مشابه ماشینکاری را در مقایسه با برنجهای سربدار فراهم می سازد. چون بیسموت بطور یکنواخت در ساختار آلیاژ پراکنده می باشد.

در فدرالوی بیسموت بجای سرب قرار گرفته که زمینه حداکثر استحکام فشار و خواص مشابه ماشینکاری را در مقایسه با برنجهای سربدار فراهم می سازد. چون بیسموت بطور یکنواخت در ساختار آلیاژ پراکنده می باشد، صیقل کاری آسانتر می گردد و این علاوه بر کیفیت سطح بالا به معنای سطح براقتر و روشنتر می باشد. بیسموت قابلیت ماشینکاری بهتری را به آلیاژ می افزاید، این امر منجر به کاهش هزینه های ماشینکاری می گردد. استانداردASTM C89540 خواص شیمیایی

استاندارد ASTM C89540

خواص شیمیایی

خواص ریخته گری :

طبق جدول تناوبی سرب در دمای 327 و بیسموت در دمای 271 درجه سانتیگراد ذوب می شوند. بیسموت بعد از سرب قرار گرفته است. این امر باعث کاهش یافتن نقطه ذوب آلیاژها و هزینه ها می گردد.خصوصیت ریخته گری بهتر در نقاط ذوب پایینتر قابل دستیابی است. فدرالویها کیفیت تست انعطاف پذیری و کشش را همچون برنجهای سرب دار تضمین می نمایند. هزینه های تمیزکاری، کاهش و سرعت بازیافت افزایش می یابد. ترکیب فدرالویها به خاطر ذات غیر فرار بودنشان ثابت است. فدرالویها خصوصیات ریز ساختار بهتری را نشان می دهند.

خواص ریخته گری و پالایش دانه :

روشهای ریخته گری و پالایش دانه برنج سرب دار سنتی برای اکوریخته گری نیز قابل استفاده است.ریزساختارها لزوماً بصورت ریز و مشترک محور قابل دستیابی هستند. دمای ریخته گری به گونه ای وسیع خصوصیت آلیاژهای سرب دار را در ریخته گریهای کوچک یا بزرگ تحت تأثیر قرار می دهد.ریخته گری در دماهای بالاتر از طریق فدرالوی بدون کاهش کیفیت ریخته گری امکان پذیر است.

خواص ریخته گری :

ارزش حد نقطه جوش C°864 نقطه ذوب C °892 دمای ریخته گری C°1.050

خواص ماشینکاری :

فرایند مناسب بودن لحیمکاری خوب پرچکاری خوب قابلیت ماشینکاری 97

خواص مکانیکی فدرالوی IV B2 وضعیت ماده درجه حرارت

ابعاد ابعاد استاندارد: 350X80X56mm

میانگین وزن استاندارد: 12kg

فرایندهای قابل استفاده:

فدرالوی IV B2، قابل استفاده برای ریخته گری قالب دائم و ریخته گری عاری از سرب

فدرالوی IV B3، قابل استفاده برای ریخته گری عاری از سرب، ریخته گری گریز از مرکز، ریخته گری شنی و ریخته گری قالب دائم.

محل کاربرد:

شیرآلات، قطعات پمپ، لوازم لوله، سیستمهای بهداشتی، کمپرسورهای سیستم آبی

اکوساری-شمش عاری از سرب اکوریخته گری

شمش های اکوریخته گری که به صورت ریخته گری مداوم یا عاری از سرب تولید می گردند، شمشهای فاقد سرب می باشند که از ضایعات سربی در شمشهای آرماتور سنتی پالایش می گردند. بجای سرب ازسیلیسیوم استفاده می شود.شمش های اکوریخته گری که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای قابلیتهای ماشینکاری، فرجکاری ،مقاومت بالا در برابر سردکاری و بازیافت می باشند. در کل، آنها در تولید کنتورها و آرماتورهای آب بکار می روند. شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

 

 

شمش عاری از سرب IV-B2 فدرالوی

شمش های فدرالوی شمش های عاری از سرب می باشند که از مضرات سرب در شمش های آرماتور سنتی پالایش می گردند. بیسموت بجای سرب مورد استفاده قرار می گیرد.شمش های فدرالوی که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای ساختار کاملأ کریستال و قابلیتهای صیقل کاری می باشند.این شمش ها مانند معادلهای سربی خود، تست کیفیت کشش و خمش را تضمین می نمایند.آنها باعث خواص بهتر ریخته گری با درجه حرارت پایین و هزینه کمتر برای مصرف کننده نهایی می گردند.

در کل، آنها در تولید کنتورها و آرماتورهای آب بکار می روند.شمش های فدرالوی دارای ورژن IV B3-DZR (مقاوم در برابر روی زدایی) نیز می باشند.شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.