شمش

شمش های فدرالوی شمش های عاری از سرب می باشند که از مضرات سرب در شمش های آرماتور سنتی پالایش می گردند. بیسموت بجای سرب مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید شمش با توجه به مشخصات فنی مورد درخواست مشتری تولید و ارسال می شود.

استاندارد تولید:EN1982

آلیاژهای تولید شده:

CB751S-CuZn33Pb2Si- B CB752S-CuZn35Pb2Al- B CB754S-CuZn39Pb1Al- B CB755S-CuZn39Pb1AlB- B FEDERALLOY IV B2 (Lead-free) FEDERALLOY IV B3-DZR VERSION EKOSARI (Ecocast) (Lead-free)

• شمشهای فشار پایین بخاطر ساختارهای متالوگرافیکشان در تولید آرماتورهای آب مورد استفاده قرار می گیرند.

• شمشهای فشار پایین که کاملأ از مواد خام تولید می شوند دارای ساختار کاملأ کریستالی و قابلیتهای صیقل کاری هستند.

• شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

• تقاضاهایی که در زمره تولید استاندارد ما نیستند مورد بررسی قرار گرفته و سپس تولید می گردند.

سند تولید

:: فشار پایین CB 755 S

:: شمشهای مقاوم در برابر روی زدایی CB 752 S

:: اکوساری- اکوریخته گری (فاقد سرب)

:: اکوساری- فدرالوی IV B2 (فاقد سرب)

:: اکوساری- فدرالوی IV B3 DZR (فاقد سرب)

محصولات ریخته گری برنج

1-1-1 شمش فشار پایین CB 755S

فشار پایین

شمش فشار پایین CB 755S

• شمشهای فشار پایین بخاطر ساختارهای متالوگرافیکشان در تولید آرماتورهای آب مورد استفاده قرار می گیرند.

• شمشهای فشار پایین که کاملأ از مواد خام تولید می شوند دارای ساختار کاملأ کریستالی و قابلیتهای صیقل کاری هستند.

• شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

• تقاضاهایی که در زمره تولید استاندارد ما نیستند مورد بررسی قرار گرفته و سپس تولید می گردند.

 

 

اندازه های استاندارد- وزن

اندازه های استاندارد ( mm ) اندازه 56 * 80 * 350

وزن استاندارد(Kg) میانگین 12

سند محصول

شمش فشار پایین

محصولات ریخته گری برنج

1-1-2-شمش مقاوم در برابر روی زدایی (CB 752S-CuZn3Pb2Al-B)

شمش های مقاوم در برابر روی زدایی که بصورت ریخته گری عاری از ناخالصی یا مداوم می باشند، بدلیل ساختارهای متالوگرافیک و مقاوم در برابر سایش در تولید آماتورهای آب بکار می روند. شمش های مقاوم در برابر روی زدایی که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای قابلیت صیقل کاری کاملی می باشند. شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

تقاضاهایی که در زمره تولید استاندارد ما نیستند مورد بررسی قرار گرفته و سپس تولید می گردند.

 

اندازه های استاندارد- وزن

اندازه های استاندارد ( mm ) شمش ریخته گری مداوم 56 * 80 * 350 طول 70*70

وزن استاندارد(Kg) میانگین 12

سند محصول CB 752 S شمش های مقاوم در برابر روی زدایی

1-1-3 - اکوریخته گری (شمش عاری از سرب )

شمش های اکوریخته گری که بصورت ریخته گری عاری از ناخالصی یا مداوم تولید می گردند، شمش های عاری از سرب هستند که از مضرات سرب در شمش های آرماتور سنتی پالایش می گردند. بجای سرب از سیلیسیوم استفاده می شود.شمش های اکوریخته گری که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای قابلیتهای ماشینکاری کامل، فرجکاری، سردکاری با مقاومت بالا و بازیافت می باشند.در کل، آنها در تولید کنتورها و آرماتورهای آبی بکار می روند.شمش ها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

ترکیب شیمیایی اکوریخته گری

 

اندازه های استاندارد- وزن

اندازه های استاندارد ( mm ) شمش ریخته گری مداوم 56 * 80 * 350

وزن استاندارد(Kg) میانگین 12(ریخته گری عاری از ناخالصی)

سند محصول

1-1-4- شمش عاری از سرب فدرالویIV B2

شمش های فدرالوی شمش های عاری از سرب هستند که از مضرات سرب در شمش های آرماتور سنتی پالایش می گردند. بجای سرب از بیسموت استفاده می شود.شمش های فدرالوی که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای ساختار کاملأ کریستال و قابلیتهای صیقل کاری می باشند.این شمش ها مانند معادلهای سربی خود، تست کیفیت کشش و خمش را تضمین می نمایند.آنها باعث خواص بهتر ریخته گری با درجه حرارت پایین و هزینه کمتر برای مصرف کننده نهایی می گردند.در کل، آنها در تولید کنتورها و آرماتورهای آب بکار می روند.شمش های فدرالوی دارای ورژن IV B3-DZR (مقاوم در برابر روی زدائی) نیز می باشند.شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

1-1-5- نوع شمش فدرالوی با کد IV B2

اندازه های استاندارد- وزن

اندازه های استاندارد ( mm ) شمش ریخته گری مداوم 56 * 80 * 350

وزن استاندارد(Kg) میانگین 12

محصولات ریخته گری برنج

1-1-6 فدرالوی IV-B3 (فاقد سرب)

شمش مقاوم در برابر روی زدایی شمش های مقاوم در برابر روی زدایی فدرالوی شمش های عاری از سرب می باشند که از مضرات سرب در شمش های آرماتور سنتی پالایش می گردند. بیسموت بجای سرب مورد استفاده قرار می گیرد. بدلیل ظرفیت محتوا و تولید، مقاومت در برابر روی زدایی به اندازه شمش های سنتی مقاوم در برابر روی زدایی یا حتی بیشتر از آن می باشد. شمش های مقاوم در برابر روی زدایی فدرالوی که کاملأ از مواد خام اصلی تولید می گردند، دارای ساختار کاملأ کریستال و قابلیتهای صیقلکاری می باشند. این شمش ها مانند معادلهای سربی خود، تست کیفیت کشش و خمش را تضمین می نمایند. آنها باعث خواص بهتر ریخته گری با درجه حرارت پایین و هزینه کمتر برای مصرف کننده نهایی می گردند. در کل، آنها در تولید کنتورها و آرماتورهای آب بکار می روند.شمش های فدرالوی دارای ورژن IV B2- (ریخته گری با قالب فلزی) نیز می باشند. شمشها توسط پالتهای چوبی 1 تا 2 تنی حمل می گردند.

1-1-7 نوع شمش فدرالوی با کد DZR -IV B3

 

ندازه های استاندارد- وزن

اندازه های استاندارد ( mm ) شمش ریخته گری مداوم 56 * 80 * 350 طول 70*

وزن استاندارد(Kg) میانگین 12